Obchodní podmínky poskytnutí tiskových služeb - platné od 2.1.2010

Odesláním mailu s požadavkem na digitální tisk vzniká kupní smlouva na digitální tisk dle technických parametrů uvedených v popisu tiskové technologie na těchto stránkách. Vzájemný vztah a právní poměr mezi prodávajícím (PRODEJHER.CZ s.r.o., Nám. 14. října 1307/2, 15000 Praha, IČ: 28974638, DIČ: CZ28974638) a podnikajícími fyzickými či právnickými osobami nakupujícími tisk za účelem dalšího obchodování s ním (dále zákazníci ci objednávající) se řídí ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků) a je upraven v těchto obchodních podmínkách, které jsou součástí kupní smlouvy. Prodávající poskytuje tiskové služby pouze pro podnikající fyzické či právnické osoby, nikoliv spotřebitele. Objednávající odesláním objednávky výslovně prohlašuje, že není v postavení spotřebitele. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez odůvodnění.

Povinosti zákazníka
Obsahem závazků zákazníka je především povinnost za objednané potisky a dopravu zaplatit cenu specifikovanou v ceníku na www.tiskovesluzby.cz, případně jinou cenu, pokud se na ní ovšem předem dohodnul s prodávajícím mailem (vztahující se ke konkrétní objednávce). Cenu je zákazník povinen uhradit i pokud svévolně bez předchozího souhlasu prodávajícího objednávku z jakéhokoliv důvodu stornoval. Vzhledem k tomu, že předmětem smlouvy není žádný závazek prodávajícího týkající se doby doručení zakázky, není zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení zakázky (blíže o doručování v oddíle "Dodací lhůty" níže). Platný ceník prodávajícího je dostupný na internetové adrese www.tiskovesluzby.cz Zákazník ručí za správnost údajů, které uvedl v objednávce. Zákazník ručí za to, že realizací tisku z jím dodaných dat nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by mu mohli vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek). Prodávající není povinen upozornit zákazníka na data neodpovídající technické specifikaci, dle které je povinen zákazník data k tisku dodat (prodávající neprovádí žádné kontroly dodaných dat a má se za to, že zákazník je plně seznámen s technickými požadavky na data a že zákazník výslovně prohlašuje, že jím zaslaná data k tisku odpovídají specifikaci, kterou prodávající na vstupní data požaduje). Zákazník je též povinen při dodání zakázky ihned provést kontrolu množství dodaného tisku a o případném množstevním nesouladu ihned mailem informovat prodávajícího. Pro reklamační řízení je nutné v takovém případě uchovat kompletně celou dodávku včetně obalového materiálu a výplní balíku. Při zjištění poškození tisků při přepravě je zákazník povinen do 24 hodin od obdržení zásilky s tisky o tom informovat prodávajícího mailem. Neučiní-li tak, má se za to že k žádnému poškození při přepravě nedošlo.

Reklamace
Oprávněně reklamovat lze pouze obsahový nesoulad tisku, na nějž si zákazník

výslovně v objednávce vyžádal zhotovení tištěné korektury, která mu následně byla fyzicky doručena a odsouhlasena mailem a která se výrazně odlišuje od finálního tisku. Oprávněné reklamace budou vyřízeny neprodleně a to bezplatným tiskem z původně dodaných dat v souladu se schválenou korekturou. Právo na jakoukoliv reklamaci tiskových služeb zaniká, pokud zákazníkem dodaná data neodpovídají technické specifikaci prodávajícího a také pokud si zákazník výslovně v objednávce nevyžádal zhotovení zkušebního tisku a fyzické zaslání tisku ke korektuře před zahájením samotného tisku. Prodávající nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a běžnými vlastnostmi použité tiskové technologie specifikované na těchto internetových stránkách - tj barvy na monitoru neodpovídají barvám v tisku. Vyžaduje-li zákazník barevnou shodu, je směrodatná potvrzená korektura fyzického tisku - pokud si ji zákazník neobjednal a nepotvrdil mailem, je reklamace neoprávněná a bude zamítnuta bez dalšího zkoumání. Vzhledem k technickým specifikům digitální tiskové technologie používané pro tisk prodávajícím nemůže zákazník trvat na přesné barevné shodě zadaných barev s výsledným tiskem (ten je realizován s výstupním profilem Fogra 39, jehož barevnosti přibližně - ovšem ne absolutně odpovídá) - tj prodávající negarantuje absolutní shodu s konkrétním tiskovým standardem. S tímto je zákazník srozuměn a souhlasí s tím, že rozhodující slovo v technických otázkách nesouladu výsledného tisku s jeho původní představou je na straně prodávajícího.

Platební podmínky:

1. Dobírkou - tisky jsou zaslány dobírkou na udanou adresu. Cena dopravy je v tomto případě 150 Kč bez DPH. Zasílá se "balíkem do ruky" českou poštou. Na platbu dobírkou není nárok - prodávající má dle svého uvážení právo požadovat úhradu bankovním převodem předem. 2. Bankovním převodem předem - po ověření příchodu částky na účet budou tisky zhotoveny na druhý pracovní den a na další pracovní den proběhne expedice. Cena dopravy je v tomto případě 150 Kč bez DPH. Zasílá se "balíkem do ruky" Českou Poštou.

Dodací lhůty:

Běžně jsou zakázky realizovány na druhý pracovní den od závazné objednávky tisku (pokud zákazník požaduje korekturu fyzického tisku, potom je to na druhý pracovní den po obdržení zprávy o schválení korektury zákazníkem. Expedice probíhá většinou do druhého pracovního dne po realizaci tisku objednávky. Prodávající negarantuje dodržení konkrétního termínu a také nemůže garantovat doručovací termíny zásilek s tisky vzhledem k využití služeb třetího subjektu - přepravní společnosti - kvalitu jejichž služeb nemůže nijak ovlivnit. Prodávající svůj závazek vyplývající z objednávky (smlouvy) splnil okamžikem předání zásilky s tisky smluvnímu přepravci.
nejlevnější tisk
nejlevnější tisk
nejlevnější tisk nejlevnější tisk
nejlevnější tisk
objednat tisk tisková technologie obchodní podmínky ceník provozovatel